DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter for DIS-Vest-Agder

Vedtatt av årsmøtet 5. mars 2013

 1. Distriktslaget

  Distriktslagets navn er DIS Vest-Agder, og det er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data.
  Distriktslaget bruker samme logo og skrifttype som DIS-Norge, Slekt og Data.
  Distriktslaget skal være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i
  Brønnøysundregistrene, og det skal være en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer.
   

 2. Formål

  Organisasjonens formål er nedfelt i vedtektene for DIS-Norge, Slekt og Data, paragraf 2.
  Distriktslaget skal gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å:
  - skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel.
  - spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt område.
  - organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide.
  Distriktslaget er nøytralt i religion og politikk.
  Distriktslaget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare.
   

 3. Medlemsskap

  Medlemskap i DIS-Norge, Slekt og Data kan kun tegnes av privatpersoner.
  Medlemmet blir automatisk tilknyttet det distriktslaget som dekker medlemmets bostedsadresse.
  Medlemmene kan selv endre tilknytningen til et annet distriktslag.
   

 4. Kontingent

  Medlemskontingenten i DIS-Norge, Slekt og Data kreves inn sentralt. Distriktslaget får overført midler basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget. Reglene for dette fastsettes av landsmøtet i DIS-Norge, Slekt og Data.
   

 5. Styret

  DIS Vest-Agder ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer. I tillegg kan det velges varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 år. Leder og minst to styremedlemmer velges det ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året.

  Styret konstituerer seg selv med nødvendige funksjoner som nestleder, kasserer, sekretær o.l.
  Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
  Styret skal føre protokoll fra sine møter, og sørge for betryggende arkivering av distriktslagets materiale.
   

 6. Årsmøtet

  Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til DIS-Norge, Slekt og Data. Innkalling og møtedokumenter gjøre tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under www.disnorge.no.

  Årsmøtets saksliste skal inneholde:

  a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter
  b. Valg av møteleder og referent
  c. Styrets beretning om siste års virksomhet
  d. Regnskap med revisors beretning
  e. Innkomne forslag
  f. Budsjett
  g. Ekstraordinære årsmøtesaker
  h. Valg av:
    - leder
    - styre
    - revisor
    - valg av representanter med vara til landsmøtet i DIS-Norge, Slekt og Data (i år med landsmøte)
    - valgkomité på 2-3 medlemmer

  Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for ett annet medlem, for øvrig har de fremmøtte en stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

  DIS-Norge, Slekt og Data har anledning til å delta på årsmøtet med en representant med talerett. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet distriktslaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Dersom distriktslaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i sine egne vedtekter, kan DIS-Norge, Slekt og Data innkalle til årsmøte.

  Referat fra årsmøtet formidles til medlemmene og til DIS-Norge, Slekt og Data senest en måneder etter møtet.
   

 7. Representantskap

  Alternativt kan distriktslaget vedta å etablere et representantskap av lokallag og lokale grupper (se pkt. 8) samt representanter for medlemmer uten tilknytning til lokale lag eller grupper.

  Vedtak om opprettelse av representantskap gjøres av distriktslagets årsmøte. Representantskapet velger styre og landsmøterepresentanter, behandler årsrapport og regnskap samt andre saker styret legger fram.

  Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall medlemmer. Etablering av representantskap og regler for sammensetning må godkjennes av styret i DIS-Norge, Slekt og Data. 

  Dersom det blir opprettet et representantskap har likevel medlemmene i distriktet møte- og talerett på representantskapsmøtene.
   

 8. Lokallag/grupper

  Distriktslagene kan opprette og oppta som medlemmer etablerte foreninger og lag som lokale lag. Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre med ansvar for egen økonomi. 
  Distriktslaget kan også opprette lokale grupper som er direkte knyttet til distriktslaget. Disse har ikke eget budsjett, og er ikke en egen juridisk enhet.

  Lokallagets og lokalgruppas navn skal som hovedregel være DIS-( geografisk område for lag/gruppe).
  De skal benytte samme logo og skrifttype som DIS-Norge, Slekt og Data.
  Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til DIS-Norge, Slekt og Data skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet DIS-Norge, Slekt og Data.

  Distriktslaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av styret i DIS-Norge, Slekt og Data. Styret i DIS-Norge, Slekt og Data skal godkjenne vedtatte retningslinjer.

  Styret i distriktslaget har fullmakt til å utforme nærmere regler for lokallag.
   

 9. Vedtekter

  Distriktslagets vedtekter skal være i samsvar med vedtektene for DIS-Norge, Slekt og Data.
  Forslag til vedtektsendringer skal alltid følge innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer vedtas av
  årsmøtet med 2/3 flertall. Før vedtektsendringer trer i kraft, må de godkjennes av styret i DIS-Norge,
  Slekt og Data.
   

 10. Opphør av distriktslaget

  DIS Vest-Agder kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet distriktslaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning.

  Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter. Ved oppløsning forvalter DIS-Norge, Slekt og Data distriktslagets eiendeler.